Algemene Voorwaarden


Wij proberen via deze algemene voorwaarden u alles klaar en duidelijk uit te leggen zonder moeilijke definities. Is het toch niet allemaal duidelijk?

Neem dan zeker contact met ons op via customerservice@ts-bikes.be. Dan helpen wij u graag verder!

Download onze Algemene Voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

TS-bikes is een fietsenwinkel gelegen te 1770 Liedekerke, België. 
Wij staan als bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: BE 0862.905.862

Onze maatschappelijke zetel is gevestigd op het volgende adres:

Warandestraat 165
1770 Liedekerke
België

Dit is ook ons bezoek -en facturatieadres.

Je kan ons ook steeds bereiken op:

Telefoon: +32 (0)53 68 28 34 

Of kom bij ons langs van dinsdag t/m vrijdag van 9:30 tot 18:30 (woe & vr vanaf 13:30) of via ons e-mailadres: info@ts-bikes.be of via onze Facebook- of Instagram-pagina.

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de TS-bikes webshop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van TS-bikes is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Toepasselijkheid

Wanneer je bij ons een aankoop doet, ga jij, maar gaan ook wij van deze voorwaarden uit. Daarom vind je deze voorwaarden op onze website terug. Als je dat liever hebt, kunnen wij je natuurlijk graag de voorwaarden per e-mail of zelfs per post sturen, geef ons gewoon een seintje!

Voor sommige van onze producten kunnen specifieke voorwaarden gelden. Mocht dat voor onduidelijkheid zorgen, dan weet je ons te bereiken. Dan zorgen we voor duidelijkheid in jouw voordeel.

De overeenkomst

Als je een bestelling bij ons doet, zorgen wij ervoor dat je het bestelde zo snel en zo veilig mogelijk van ons krijgt. Natuurlijk krijg je per e-mail van ons een bevestiging van jouw bestelling, met alle gegevens van de bestelling. En bij levering ook een factuur of kassaticket, ook daar staan alle gegevens overzichtelijk op.

Herroepingsrecht en jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

Toch niet tevreden?

Voor alle producten gekocht bij TS-bikes heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst name door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek retour op onze website.

De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen bij de retourzending worden gevoegd, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

TS-bikes betaalt u het complete aankoopbedrag exclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.

Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u geen recht op het verzakingsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen, software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend. Wanneer een product zichtbaar gebruikt, gedragen of op andere wijze is beschadigd is vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

Goederen moeten worden teruggestuurd via een Bpost kantoor of rechtstreeks worden afgegeven in de winkel van TS-bikes.

Uitsluiting herroepingsrecht
Er bestaan bij ons geen uitzonderingen op het herroepingsrecht. De wettelijke uitzonderingsgronden uit art VI 53 WER zijn dus niet van toepassing.

De prijs

Prijzen in de winkel zijn steeds de correcte prijzen. Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten en Bebat bijdragen worden afzonderlijk vermeld. Als TS-bikes met u een bepaalde prijs overeenkomt, is TS-bikes niet gerechtigd tot verhoging van de prijs.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst uiteraard ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Levering en levertermijn

De door TS-bikes opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal dit duidelijk naar u worden gecommuniceerd en zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.

Nakoming overeenkomst en garantie

We doen ons uiterste best om het door jou bestelde juist aan jou te leveren. Hebben wij toch een fout gemaakt? Laat het ons dan weten. Dan proberen we het met je op te lossen. TS-bikes volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze kunnen per merk verschillen.

Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van TS-bikes, behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

Gebreken

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan TS-bikes te melden.
Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan TS-bikes.

De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van TS-bikes.

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop TS-bikes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TS-bikes niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

TS-bikes heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TS-bikes haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van TS-bikes opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door TS-bikes niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Aankoop en betaling

De overeenkomst tussen TS-bikes en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door TS-bikes gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

TS-bikes behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

TS-bikes bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

Betaling van producten gekocht bij TS-bikes geschiedt uitsluitend vooraf per overschrijving of via de andere voorgestelde betaalmiddelen.

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

In geval van niet tijdige betaling is TS-bikes bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Vragen en klachten

Af en toe gaat er iets mis met een bestelling of maken wij gewoon een fout. Dat is vervelend, vooral voor jou. Mocht je daarover een klacht hebben, laat het ons dan snel weten. We zullen onze uiterste best doen om het weer goed te maken. Let wel op:

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

TS-bikes behandelt vragen en klachten steeds binnen de termijn van 7 kalenderdagen.

Geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van TS-bikes, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan TS-bikes of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

TS-bikes levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal TS-bikes de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

TS-bikes kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. TS-bikes geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

TS-bikes kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

TS-bikes verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Mochten de bovenstaande voorwaarden veranderen, dan word je op de hoogte gebracht van deze verandering op deze website.